Medi-Cal Chương trình nha khoa: Smile, California

Duy trì sức khỏe răng miệng tốt là một trong những điều tốt nhất quý vị có thể làm cho sức khỏe tổng thể của mình.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có đủ điều kiện nhận Medi-Cal hay không?

Để kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện nhận các quyền lợi Medi-Cal, vui lòng liên hệ Medi‑Cal theo số 1‑800‑541‑5555 hoặc là Văn phòng Dịch vụ Xã hội Quận của quý vị.

Nếu điều trị mà nha sĩ của tôi yêu cầu bị từ chối hoặc thay đổi thì sao?

Quý vị sẽ nhận được một Thông báo về Hành động Nha khoa Medi-Cal nếu điều trị của quý vị đã bị:

  • Trì hoãn – quay lại nhà cung cấp nha khoa để hiệu chỉnh. Nhà cung cấp dịch vụ nha khoa có 45 ngày để trở lại tiến hành (các) hiệu chỉnh. Nếu nhà cung cấp không trả lời, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một Thông báo khác về Hành động Nha khoa Medi-Cal để cho quý vị biết.
  • Được thay đổi – điều trị được chấp thuận nhưng khác với những gì nha sĩ yêu cầu.
  • Bị từ chối – phương pháp điều trị không được chấp thuận.

Nếu quý vị bị từ chối các dịch vụ mà nha sĩ của quý vị đã yêu cầu cho phép trước, vui lòng liên hệ với nha sĩ của quý vị để xác định xem có thể thực hiện đánh giá lại yêu cầu hay không. Quý vị cũng có thể gửi yêu cầu qua Sở Dịch vụ Xã hội để được Điều trần Công bằng bằng cách gọi số miễn phí (800) 952-5253. Quý vị cũng có thể viết thư tới:

The Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243 MS 19-37
Sacramento, CA 94244-2430

Để thực hiện yêu cầu của quý vị, vui lòng bao gồm Số Kiểm soát Tài liệu (DCN). DCN tham chiếu đến các dịch vụ bị từ chối.

Nếu tôi muốn có ý kiến thứ hai thì sao?

Nếu quý vị muốn một thủ thuật nha khoa mà nha sĩ nói với quý vị là không đủ tiêu chuẩn cho nhu cầu y tế, quý vị có thể hỏi ý kiến thứ hai về điều trị nha khoa của mình. Gọi cho Trung tâm Dịch vụ Điện thoại theo số 1‑800‑322‑6384 máy lẻ 4 và yêu cầu giúp đỡ để tìm một nha sĩ khác.

Đại diện được ủy quyền là gì?

Đại diện được ủy quyền là người mà quý vị có thể nêu tên và cấp quyền truy cập vào thông tin nha khoa của quý vị. Đại diện được ủy quyền có thể là thành viên gia đình, bạn bè, tổ chức hoặc bất kỳ ai quý vị chọn. Ví dụ: quý vị có thể muốn vợ/chồng hoặc con đã trưởng thành của mình giúp giải đáp các thắc mắc về thanh toán, đặt lịch hẹn hoặc để biết tình trạng sức khỏe của quý vị. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong Sổ tay hội viên.

Làm cách nào để yêu cầu hoặc thêm Đại diện được Ủy quyền?

Sử dụng biểu mẫu Người đại diện được Ủy quyền để chỉ định Người đại diện được Ủy quyền. Quý vị phải điền đầy đủ và ký vào biểu mẫu, và gửi bằng email hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Medi-Cal Dental Program
Attn: Information Security/Privacy Office
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Chia sẻ Chi phí (SOC) là gì?

Trong một số trường hợp, quý vị có thể phải trả Chia sẻ Chi phí (SOC) và/hoặc một khoản đồng thanh toán với tư cách là hội viên Medi-Cal. SOC được xác định bởi thu nhập hàng tháng của quý vị. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Sổ tay hội viênTập sách “Medi-Cal của tôi”.

Liên hệ với Medi‑Cal tại 1‑800‑541‑5555 để tìm hiểu mức chia sẻ chi phí của quý vị.

Tôi phải làm gì nếu bị tính phí cho các dịch vụ được đài thọ?

Gọi cho Trung tâm Dịch vụ Điện thoại theo số 1‑800‑322‑6384 máy lẻ 4 để được giúp đỡ về tình huống của quý vị. Nếu quý vị đã bị tính phí hoặc đã thanh toán cho một thủ thuật nha khoa là quyền lợi của Chương trình Nha khoa Medi-Cal, chúng tôi có thể giúp quý vị nhận hoàn tiền. Theo luật, nhà cung cấp dịch vụ nha khoa Medi-Cal phải hoàn trả cho quý vị yêu cầu bồi thường khi quý vị cung cấp bằng chứng rằng quý vị đã được bảo hiểm Medi-Cal trong khoảng thời gian mà quý vị nhận được dịch vụ được đài thọ cần thiết về mặt y tế. Vui lòng tham khảo Sổ tay hội viên để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin về những gì được Chương trình Nha khoa Medi-Cal đài thọ, Vui lòng tham khảo phần quyền lợi nha khoa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu nha sĩ của tôi từ chối tiết lộ bản sao hồ sơ nha khoa của tôi?

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại hoặc gọi cho Trung tâm Dịch vụ Điện thoại theo số 1‑800‑322‑6384 máy lẻ 4. Để tìm hiểu cách nộp đơn khiếu nại, hãy tham khảo phần “Cách nộp đơn khiếu nại” của trang này.

Làm cách nào để nhận Thẻ Nhận dạng Quyền lợi (Benefits Identification Card, BIC) mới?

Nếu quý vị không nhận được BIC của mình hoặc nó bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị có thể yêu cầu BIC từ văn phòng dịch vụ xã hội quận của quý vị. Nếu BIC của quý vị bị đánh cắp, quý vị phải báo cho cảnh sát địa phương và văn phòng dịch vụ xã hội quận của quý vị. Quý vị nên cung cấp càng nhiều thông tin về vụ trộm càng tốt. Nếu quý vị được cấp thẻ mới thì thẻ cũ của quý vị sẽ không còn giá trị. Vui lòng liên hệ với văn phòng quận địa phương.

Tôi có được bao trả nếu đang mang thai không?

Medi-Cal bao trả các dịch vụ nha khoa trong suốt thai kỳ của quý vị và 12 tháng sau khi sinh.

Tình trạng nhập cư của tôi có ảnh hưởng đến tư cách đủ điều kiện nhận Medi-Cal của tôi không?

Bất kể tình trạng nhập cư của quý vị là gì, quý vị vẫn đủ điều kiện nhận Medi-Cal đầy đủ nếu quý vị:

  • Dưới 26 tuổi
  • Là người hưởng lợi từ việc Tạm Hoãn Trục Xuất Người Đến Hoa Kỳ Từ Nhỏ (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)
  • Hiện đang mang thai hoặc đã mang thai gần đây
  • Từ 50 tuổi trở lên
    • Vào ngày 1 tháng 5 năm 2022, California đã mở rộng bảo hiểm Medi-Cal đầy đủ cho người từ 50 tuổi trở lên, bất kể tình trạng nhập cư. Tìm hiểu thêm trong tờ rơi Mở Rộng Dành Cho Người Cao Tuổi của chúng tôi.

Tôi có thể khám nha khoa bao nhiêu lần?

Medi-Cal bao trả các lần khám miễn phí hoặc chi phí thấp hai lần một năm cho hội viên dưới 21 tuổi và một lần một năm cho hội viên từ 21 tuổi trở lên.

Chất trám răng hàm là gì?

Chất trám răng hàm là lớp phủ bảo vệ giúp bảo vệ răng cối (răng hàm) của trẻ không bị lỗ sâu răng và sâu răng trong vài năm. Các chất trám được trám nhanh chóng và không gây đau, đồng thời là một phần trong các quyền lợi nha khoa Medi-Cal của con em quý vị.

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Hỗ trợ phương tiện đi lại

Quý vị có thể đủ điều kiện để được vận chuyển nếu cuộc hẹn của quý vị là cần thiết về mặt y tế. Quý vị có thể tìm thêm chi tiết trong Sổ tay hội viên.

Để yêu cầu hỗ trợ vận chuyển, hãy gọi Đường dây Điện thoại của Trung tâm Dịch vụ Điện thoại theo số 1‑800‑322‑6384 máy lẻ 4. Việc vận chuyển chỉ được sử dụng cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết do chương trình Medi-Cal đài thọ.

Nếu quý vị cần một chuyến xe đến cuộc hẹn của mình, nhưng quý vị không đủ điều kiện cho các dịch vụ vận chuyển không khẩn cấp cần thiết về mặt y tế, vui lòng xem danh sách này Các nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển Phi Y tế được chấp thuận.

Cách nộp đơn khiếu nại

Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách gọi cho Trung tâm Dịch vụ Điện thoại theo số 1-800-322-6384 máy lẻ 4 và nói chuyện với một người đại diện.

Quý vị cũng có thể tải xuống Biểu mẫu Khiếu nại Nha khoa Medi-Cal và gửi bằng email hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

Medi-Cal Dental Program Member Services Group
P.O. Box 15539
Sacramento, CA 95852-1539

Dịch vụ thông dịch viên trong cuộc hẹn

Medi-Cal cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông dịch ngôn ngữ và dịch thuật Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) cho các hội viên Medi-Cal miễn phí. Có phiên dịch ngôn ngữ ở 250 ngôn ngữ và phương ngữ.

Quý vị hoặc văn phòng nha khoa của quý vị có thể gọi cho Trung tâm Dịch vụ Điện thoại (TSC) theo số 1‑800‑322‑6384 Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ qua điện thoại trong cuộc hẹn khám nha khoa của quý vị. Hỗ trợ ngôn ngữ không thể được lên lịch trước.

Nếu quý vị là hội viên bị hạn chế về khả năng nghe hoặc nói, quý vị có thể gọi cho đường dây Máy đánh chữ Teletext (TTY) theo số 1‑800‑735‑2922, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều; vào mọi thời điểm khác, quý vị nên gọi Dịch vụ Chuyển tiếp California TDD/TTY theo số 711 để được giúp đỡ. Để được hỗ trợ đặt lịch dịch vụ dịch ASL trong cuộc hẹn khám nha khoa của quý vị, vui lòng yêu cầu nhà điều hành gọi đến đường dây hội viên miễn phí theo số 1‑800‑322‑6384.

Trung tâm Dịch vụ Điện thoại

Nếu quý vị có câu hỏi chưa được liệt kê, vui lòng gọi Đường dây điện thoại của Trung tâm Dịch vụ Điện thoại theo số 1‑800‑322‑6384 máy lẻ 4. Cuộc gọi này được miễn phí và các nhân viên đại diện của Medi‑Cal Dental luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, theo giờ Thái Bình Dương.